classiera loader

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ
cash4skill.pl

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej
jest Sławomir Sidorow, zamieszkały przy Al. Niepodległości 21/14, 23-204 Kraśnik,
[email protected]
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
a. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych
umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i
naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
e. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych
Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6
ust. 1 lit. c RODO)
4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane
identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Ciebie
działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. Ogłoszeniodawcom w związku ze świadczeniem usługi obsługi zapytania;
b. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
c. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a
także po upływie tego terminu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych;
c. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
8. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości
świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie,
brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem
możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i
wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla
kraju, w którym dane są gromadzone.
§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA
WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. do usunięcia danych
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać
abyśmy je usunęli.
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem
mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do przenoszenia danych;
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje
zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.
§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podczas korzystania ze Platformy Internetowej niektóre dane są automatycznie zachowywane na
serwerach Właściciela Platformy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych
bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
 nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 adres IP;
 wersję oprogramowania przeglądarki;
 system operacyjny komputera;
 logi systemowe;
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
 imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 adres;
 adres poczty elektronicznej;
 numer telefonu kontaktowego
 numer NIP;
§4 PLIKI COOKIES
1) Platforma Internetowa korzysta z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy Internetowej. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Platformy Internetowej.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy
Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika Platformy Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy Internetowej ponownie wpisywać
loginu i hasła,
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5) W ramach Platformy Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Platformy Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Platformy Internetowej
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Platformy
Internetowej reklamodawców oraz partnerów.
9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Platformy
Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
11) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
 Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i
%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
13) Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności
informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je
kierować pod adres mailowy: [email protected]
ZAŁĄCZNIK NR. 2
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
Miejscowość, data
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia
Do
Sławomir Sidorow
Al. Niepodległości 21/14,
23-204 Kraśnik,
[email protected]
FORMULARZ REKLAMACJI USŁUGI
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu ……………. usługa jest wadliwa. Wada
polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:
• nieodpłatnego usunięcia wady usługi * (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny usługi o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
• proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………
/przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1)
……………………………………………………….
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny usługi na konto
……………………………………………………………………………………………………………….* (art. 560 §
1)
Z poważaniem