classiera loader

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ https://cash4skill.com/

Szanowni Klienci, Administrator Platformy Internetowej oraz Usługodawca przygotował dla
Państwa Regulamin Korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się pod adresem domenowym
https://cash4skill.com/, który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”. Regulamin
dostarczy Państwu niezbędnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Platformy Internetowej
oraz zasad świadczenia Usług przez Usługodawcę. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik
w postaci Polityki Prywatności, która zawiera niezbędne informację dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)Przedmiotem działalności Platformy Internetowej jest udostępnianie na rzecz Użytkowników
infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje nieodpłatna organizacja i gromadzenie
ofert publikowanych przez przedsiębiorców/Ogłoszeniodawców.
2)Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu
Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3)W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
a. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba,
decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją
zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z Właścicielem
Platformy Internetowej tj. [email protected]
c. Ogłoszeniodawca – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, publikująca na Platformie Internetowej Ofertę związaną z posiadanym
doświadczeniem skierowaną do Użytkowników – Klientów.
d. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
korzystający z Usług świadczonych przez Właściciela Platformy Internetowej celem
odszukania Oferty i zawarcia we własnym imieniu Umowy z Ogłoszeniodawcą.
e. Konto Użytkownika – przestrzeń Platformy Internetowej, dostępna po rejestracji,
specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika/Ogłoszeniodawcy w ramach
infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Platformy Internetowej.
f. Oferta – propozycja zawarcia Umowy świadczenia usług zwiąanych z posiadanym przez
Ogłoszeniodawcę doświadczeniem/umiejętnością udostępniona przez Ogłoszeniodawcę
za pośrednictwem Platformy Internetowej, na warunkach określonych przez
Ogłoszeniodawcę, w szczególności zawierająca dane opublikowane przez
Ogłoszeniodawcę.
g. Platforma Internetowa/cash4skill – Serwis internetowy prowadzony przez
Właściciela Platformy Internetowej, udostępniający na rzecz Użytkowników
infrastrukturę teleinformatyczną za pomocą której następuje organizacja i gromadzenie
Ofert.
h. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika,
zawierająca określoną informację.
i. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Platformy
Internetowej polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika, udostępnianiu na rzecz
Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której następuje organizacja
i gromadzenie Ofert.
j. Treść – jakikolwiek materiał/ treść zamieszczona lub przesłana przez Użytkownika na
łamach Platformy Internetowej w dowolnej formie (informacja, tekst, grafika, nagranie
wideo, plik etc.)
k. Umowa – umowa zawierana między Ogłoszeniodawcą, a Klientem, której przedmiotem
jest dzielenie się przez Ogłoszeniodawcę z Klientem własnym doświadczeniem
udostępnionym w formie Oferty za pośrednictwem Platformy Internetowej.
l. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy
Internetowej.
m. Właściciel Platformy Internetowej/Usługodawca – Sławomir Sidorow, zamieszkały
przy Al. Niepodległości 21/14, 23-204 Kraśnik, [email protected]
4) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Platformy
Internetowej jest Właściciel Platformy Internetowej.
5) W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Właściciela
Platformy Internetowej zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1
do Regulaminu.
6) Warto wiedzieć, że:
a. momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w postaci
prowadzenia Konta Użytkownika jest moment kliknięcia w przycisk REJESTRACJA dostępny w
formularzu rejestracyjnym.
b. moment zawarcia umowy o świadczenie Usługi obsługi Oferty z Ogłoszeniodawcą jest
moment kliknięcia w przycisk OPUBLIKUJ dostępny w formularzu dodawania Oferty.
7) Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą
a Klientem i nie gwarantuje, że Ogłoszeniodawca oraz Klient jest uprawniony do zawarcia i
wykonania danej Umowy.
§2 REJESTRACJA W PLATFORMIE INTERNETOWEJ
1) Przeglądanie Ofert przez Klientów jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta Użytkownika i logowania
się w ramach Platformy Internetowej.
2) Publikowanie Ofert w ramach funkcjonalności Platformy Internetowej przez Użytkowników
Ogłoszeniodawców jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika. Rejestracja ta
jest bezpłatna.
3) Aby rozpocząć rejestrację na Platformie Internetowej należy kliknąć w opcję ZAREJESTRUJ dostępną w
górnej belce wyboru na stronie głównej i podstronach cash4skill.
4) Kliknięcie w przycisk ZAREJESTRUJ powoduje uruchomienie interaktywnego formularza rejestracji Kont
Użytkownika.
5) W pierwszej kolejności Użytkownik jest proszony o uzupełnienie danych wpisując nazwę oraz adres email
ewentualnie wybierając logowanie za pomocą serwisu facebook.com. Niezbędne jest również
zaznaczenie stosownych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracji. Po ich zaznaczeniu należy
kliknąć w przycisk ZAREJESTRUJ.
6) Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie Powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji.
W Powiadomieniu Użytkownik otrzyma pierwsze hasło wykorzystywane do logowania.
7) Kliknięcie w przycisk REJESTRACJA jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług
prowadzenia konta Użytkownika drogą elektroniczną.
§3 ZASADY KORZYSTANIA Z CASH4SKILL.COM
§3.1 PUBLIKACJA OFERT
1) W ramach funkcjonalności Platformy Internetowej każdy Użytkownik po dokonaniu rejestracji ma
możliwość publikowania Ofert, których przedmiotem jest dzielenie się przez Ogłoszeniodawcę własnym
doświadczeniem z dowolnej dziedziny życia. Po opublikowaniu oferty Użytkownik uzyskuje status
Ogłoszeniodawcy.
2) W celu opublikowania Oferty należy po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika w ramach Platformy
Internetowej kliknąć w opcję DODAJ NOWE OGŁOSZENIE dostępną z poziomu Konta Użytkownika.
Kliknięcie w tą opcję uruchomi interaktywny formularz dodawania Oferty.
3) Aby dodać Ofertę w pierwszej kolejności Użytkownik proszony jest o sporządzanie Oferty poprzez
uzupełnienie niezbędnych informacji. Treść Oferty dostępna do uzupełnienia w formularzu sporządzania
Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników
Platformy Internetowej, w szczególności co do właściwości usług świadczonych przez Ogłoszeniodawców.
Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów.
4) Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest
odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
5) Zabrania się Ogłoszeniodawcy w ramach wypełniania formularza sporządzania Oferty przekazywania
treści, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji,
obrażają osoby trzecie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają
linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszają przepisy prawa, normy
społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
6) Po zakończeniu wypełniania formularza sporządzania Oferty, aby zatwierdzić przygotowaną Ofertę należy
kliknąć w przycisk OPUBLIKUJ.
7) Momentem skorzystania z Usług Właściciela Platformy Internetowej w tym zakresie jest moment
kliknięcia w przycisk OPUBLIKUJ. Po kliknięciu w ten przycisk Oferta Ogłoszeniodawcy jest weryfikowana
przez Usługodawcę.
8) Opublikowanie oferty Ogłoszeniodawcy następuje zawsze po poprawnej weryfikacji jej przez
Usługodawcę.
9) Każdy Ogłoszeniodawca ma możliwość zarządzania swoją Ofertą za pośrednictwem Konta Użytkownika
klikając w opcje MOJE OGŁOSZENIA.
§3.1 ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ
1) Klient w ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego ma możliwość przeglądania Ofert
Ogłoszeniodawców opublikowanych na łamach cash4skill oraz kierowania zapytań do
Ogłoszeniodawców celem zawarcia Umowy.
2) Klient po zalogowaniu na Konto Użytkownika ma możliwość publikowania opinii na temat
Ogłoszeniodawców.
3)Pamiętaj! Złożenie zapytania do Ogłoszeniodawcy nie jest tożsame ze złożeniem zamówienia jak
również przyjęciem do go realizacji. Właściwą Umowę oraz jej warunki Klient każdorazowo
ustala z Ogłoszeniodawcą, który kontaktuje się z Klientem po złożeniu przez niego stosownego
zapytania.
§4 REKLAMACJE
1) W związku z faktem, iż Właściciel Platformy Internetowej nie jest stroną Umów zawieranych
pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Klientem, wszelkie kwestie związane z skorzystaniem przez Klienta
z prawa do złożenia reklamacji należy kierować do Ogłoszeniodawcy, który opublikował Ofertę i
jest stroną Umowy.
2) W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Internetowej, Usługodawca względem
Użytkowników odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3) Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Właściciel Platformy Internetowej zachęca do
składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu i przesłania go na jego adres mailowy lub w formie papierowej na adres
korespondencyjny Właściciela Platformy Internetowej.
4) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady świadczonej przez
Właściciela Platformy Internetowej Usługi.
5) Właściciel Platformy Internetowej zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od
dnia otrzymania Formularza Reklamacji.
6) Każdy Użytkownik składający stosowną reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania
reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.
§5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1) Układ treści zawarty na stronach Platformy Internetowej jak i jego poszczególne części, takie jak
materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej
przez przepisy prawa autorskiego.
2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Platformy Internetowej
podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Platformy Internetowej Użytkownicy nie
nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części,
blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Platformy
Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w
tym zakresie przepisach prawa.
§6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone oraz udostępnione w ramach Platformy
Internetowej Treści.
2) Wprowadzając w ramach Oferty jakikolwiek Treści Użytkownik oświadcza, że:
a. przysługują mu do nich odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające ich
wykorzystanie w celu korzystania z Usług;
b. oświadcza, iż treść i forma wprowadzanych Treści nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym
w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów;
3) W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej
Platformy Internetowej Treści, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego
postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze
ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez
Właściciela Platformy Internetowej na skutek wprowadzenia Treści w sposób niezgodny z Regulaminem,
obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.
4) W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela
Platformy Internetowej z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Treści wprowadzone przez
Użytkownika, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Platformy
Internetowej lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
5) W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną Właściciel Platformy Internetowej w ramach jej funkcjonalności opracował
procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Użytkowników do jego
infrastruktury informatycznej Treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.
6) Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu po wejściu w
daną Ofertę poprzez kliknięcie w przycisk ZGŁOŚ wybierając wcześniej powód dla którego stosowne
zgłoszenie składa.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1)Platforma Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii,
które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
2)Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.
3)Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń takich jak:
a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których
statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
4)Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 lutego 2019 roku do odwołania.
ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU PLATFORMY INTERNETOWEJ
cash4skill.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ
cash4skill.pl
§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej
jest Sławomir Sidorow, zamieszkały przy Al. Niepodległości 21/14, 23-204 Kraśnik,
[email protected]
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
a. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych
umowy świadczenia Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i
naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
e. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych
Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6
ust. 1 lit. c RODO)
4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane
identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania, dane związane z prowadzoną przez Ciebie
działalnością gospodarczą i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. Ogłoszeniodawcom w związku ze świadczeniem usługi obsługi zapytania;
b. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
c. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia na Twoją rzecz Usług, a
także po upływie tego terminu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych;
c. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
8. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości
świadczenia Usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie,
brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem
możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i
wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla
kraju, w którym dane są gromadzone.
§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA
WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. do usunięcia danych
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać
abyśmy je usunęli.
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem
mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do przenoszenia danych;
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje
zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.
§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podczas korzystania ze Platformy Internetowej niektóre dane są automatycznie zachowywane na
serwerach Właściciela Platformy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych
bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
 nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 adres IP;
 wersję oprogramowania przeglądarki;
 system operacyjny komputera;
 logi systemowe;
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
 imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 adres;
 adres poczty elektronicznej;
 numer telefonu kontaktowego
 numer NIP;
§4 PLIKI COOKIES
1) Platforma Internetowa korzysta z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy Internetowej. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Platformy Internetowej.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy
Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika Platformy Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy Internetowej ponownie wpisywać
loginu i hasła,
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5) W ramach Platformy Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Platformy Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Platformy Internetowej
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy Internetowej i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Platformy
Internetowej reklamodawców oraz partnerów.
9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Platformy
Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
11) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
 Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i
%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
13) Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności
informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je
kierować pod adres mailowy: [email protected]
ZAŁĄCZNIK NR. 2
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
Miejscowość, data
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia
Do
Sławomir Sidorow
Al. Niepodległości 21/14,
23-204 Kraśnik,
[email protected]
FORMULARZ REKLAMACJI USŁUGI
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiona przeze mnie w dniu ……………. usługa jest wadliwa. Wada
polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:
• nieodpłatnego usunięcia wady usługi * (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny usługi o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
• proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………
/przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1)
……………………………………………………….
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny usługi na konto
……………………………………………………………………………………………………………….* (art. 560 §
1)
Z poważaniem